პროფესიული სტანდარტის, ჩარჩო დოკუმენტის ან/და მოდულის შემუშავება-განვითარების ინიცირებით დაინტერესებული პირებისთვის

1 მარტი 2017

ქვეყანაში მიმდინარე განვითარებადმა პროცესებმა, შრომის ბაზარმა ან/და რაიმე საკანონმდელო ცვლილებამ/ინიციატივამ შესაძლებელია მოითხოვოს ახალი კომპეტენციის, ან პროფესიებში/სფეროში თანამედროვე მიდგომების დანერგვის საჭიროება, რაც სასურველია აისახოს შესაბამის დოკუმენტებში აღნიშნულის გათვალისწინებით ნებისმიერი დაინტერესებული პირი სარგებლობს უფლებით მიმართოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს პროფესიული სტანდარტის, ჩარჩო დოკუმენტის ან/და მოდულის შემუშავება-განვითარების ინიცირებით.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს გარე ინიცირების ფარგლებში, დუალური პრინციპით განხორციელების მიზნით, პროფესიული სტანდარტებისა და მოდულური პროგრამების შემუშავება-განვითარების მიზნით მომართა სხვადასხვა ორგანიზაციამ, მათ შორის იყვნენ: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) ტურიზმის სფეროში, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი სფეროში, სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ფაზისი“ - მეთევზეობის ინდუსტრაში, სამედიცინო კორპორაცია „ევექსი“ - ჯანდაცვის სფეროში, სსიპ პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ამფეთქებლის პროფესიის შესახებ.

წარმოდგიდგენთ გარე ინიცირების წესსა და პროცედურებს, ასევე გზამკვლევებსა და სახელმძღვანელოებს.

ჩარჩო დოკუმენტსა და მოდულში ცვლილებების შესახებ გარე ინიცირების ცვლილებების გზამკვლევი

 

პროფესიული სტანდარტის შემუშავების ან არსებულში ცვლილებების შესახებ გარე ინიცირების გზამკვლევი


დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
დანართი 5
დანართი 6

 

ჩარჩო დოკუმენტისა და მოდულის შემუშავების გარე ინიცირების გზამკვლევი

დანართი 1
დანართი 2
დანართი 6
დანართი 7

 

ჩარჩო დოკუმენტის შემუშავება-გადამუშავების მეთოდოლოგია

ჩარჩო დოკუმენტის/მოდულის შემუშავების ეტაპები


სახელმძღვანელოები:

დასაქმების კლასიფიკატორი - ISCO-08 (ქართულ ენაზე)

დასაქმების კლასიფიკატორი- ISCO-08 (ინგლისურ ენაზე)


საკვანძო კომპეტენციები მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისათვის 

ეკონომიკური საქმიანობის სახეები
 

International Standard Classification of Education (ISCED)
 

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)