პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საყურადღებოდ!

7 აგვისტო 2015

 

როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 10 ივლისის №70/ნ ბრძანებით, ცვლილება შევიდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებაში“. შესაბამისი ცვლილების ასახვის მიზნით, ცენტრის დირექტორის ბრძანებებით დამტკიცდა განახლებული ფორმები:

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების კითხვარი

ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელზე

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების ანგარიში

 

"თვითშეფასების წლიური ანგარიში ფორმების დამტკიცების შესახებ" სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2013 წლის 30 აპრილის #144 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

"საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის თვით შეფასების კითხვარის ფორმისა და ავტორიზაციის ექსპერტთა დასკვნის ფორმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2010 წლის 5 ოქტომბრის #94 ბრძანებაში ცვლილების შეტანი სთაობაზე

გთხოვთ, შევსებისას ისარგებლოთ განახლებული ფორმებით.