საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ავტორიზაცია-აკრედიტაციის ექსპერტებისა და სხვა დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ!

3 სექტემბერი 2015


გაცნობებთ, რომ ცენტრის დირექტორის შესაბამისი ბრძანებებით დამტკიცდა შემდეგი დოკუმენტები:

1) „უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოების შექმნისა და საქმიანობის წესი“;
2) „ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა ეთიკის კოდექსი“;
3) „ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობის და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესი“.

ცენტრი იმედოვნებს, რომ აღნიშნული სამართლებრივი აქტები ხელს შეუწყობს განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის სრულყოფასა და შესაბამისი მექანიზმების დახვეწას.