FAQ

მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები

21 თებერვალი 2012

სსიპ - განათლების ხარისიხს განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2012 წლის 16 თებერვლის № 162 ბრძანება ,, მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ’’ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისიხს განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2012 წლის 24 იანვრის № 84 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები