საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 3 დეკემბერი 2015


სხდომის თარიღი: 2015 წლის 10 დეკემბერი, 15:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N2, მე-4 სართული) 

დღის წესრიგი:

1. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა. 
2. შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების (ინგლისურენოვანი) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
3. შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.