მოდულური პროგრამების დანერგვის პროცესის ხელშეწყობის სპეციალისტების შემაჯამებელი შეხვედრა

29 დეკემბერი 2015

 

28 დეკემბერს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში, პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში გაიმართა მოდულური პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოდულური პროგრამების დანერგვის პროცესის ხელშეწყობის სპეციალისტების შემაჯამებელი შეხვედრა.

შეხვედრაზე გაანალიზდა კონსულტირების, დაკვირვებისა და მხადაჭერის პროცესებში წამოჭრილი პრობლემები, მხარდაჭერის ვიზიტების დადებითი ტენდენციები და რეკომენდაციები.

მოდულური პროგრამების დანერგვის პროცესის  ხელშეწყობის სპეციალისტების შემაჯამებელი შეხვედრა