საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2 მაისი 2012

2012 წლის 11 მაისი 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)

დღის წესრიგი:

1. შპს - საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. შპს - საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ექთნის თანაშემწის მეორე საფეხურის (ქართულენოვანი) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს - საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ექთნის თანაშემწის მეორე საფეხურის (ინგლისურენოვანი) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4. შპს - საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის  ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის (ქართულენოვანი) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5. შპს - საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის (ინგლისურენოვანი) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6. შპს - საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის  ფარმაცევტის თანაშემწის მეხუთე საფეხურის  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7. შპს - საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე საფეხურის  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8. შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9. შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10. შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11. შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტის ფინანსების, საბანკო და სადაზღვევო საქმის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12. შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13. შპს -  ქუთაისის უნივერსიტეტის ფინანსების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14. შპს - ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15. ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის  აგრარული მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
16. ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის  საინჟინრო ტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
17. ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის  ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
18. ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის  ვეტერინარიის ერთსაფეხურიანი პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
19. ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
20. ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და საჯარო ურთიერთობების საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
21. ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის აგრობიოტექნოლოგიის (ქართულენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
22. ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის აგრობიოტექნოლოგიის (ინგლისურენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა