FAQ

მობილობაში მონაწილე სტუდენტების საყურადღებოდ!

19 აგვისტო 2016


დასრულდა სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაცია.

მობილობის შედეგები გამოქვეყნდება 2016 წლის 23 აგვისტოს 12:00 საათიდან.