ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
1
ავტორიზაციის დებულების დანართი 13 აგვისტო 2018 18:0:21
2
"მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტის – განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – ენობრივი სისწორის შემოწმების საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 25 იანვრის ბრძანება №13/ნ 15 მარტი 2016 11:58:25
3
"უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის ბრძანება N3 6 მარტი 2017 16:47:37
4
"პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ"საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის ბრძანება №121/ ნ 16 მარტი 2016 15:50:13
5
"პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე" საქართვ 23 იანვარი 2018 11:46:14
6
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №400 დადგენილება 16 მარტი 2016 15:56:37
7
"დოკუმენტის ლეგალიზაციის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის N406 ბრძანებულება 30 ივნისი 2020 9:24:25
8
საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ 13 აგვისტო 2018 18:3:56
9
საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 14 ივლისის ბრძანებულება №404 "დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების წესის დამტკიცების შესახებ" 17 მარტი 2016 17:42:1
10
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №290 18 მარტი 2016 12:22:52
11
"უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის ბრძანება №149 18 მარტი 2016 12:28:14
12
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №154/ნ 2011 წლის 15 სექტემბერი 23 იანვარი 2018 11:38:53
13
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №248 დადგენილება 2 თებერვალი 2015 17:44:48
14
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 15 აპრილი №50/ნ ბრძანება 23 იანვარი 2018 11:31:0
15
"პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ბრძანება N152/ნ 26 ივნისი 2017 12:50:59
16
"უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ 6 მარტი 2017 16:44:10
17
"საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის ბრძანება N127/ნ 28 მაისი 2020 17:16:13
18
პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონი 13 აგვისტო 2018 18:2:18
19
„საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ 2005 წლიდან 2015 წლის 1 იანვრამდე გაცემული/გასაცემი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და 6 მარტი 2017 16:40:7
20
"საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის ბრძანება №65/ნ 13 აგვისტო 2018 17:42:19
21
"საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო წლისა და არდადეგების დაწყებისა და დასრულების თარიღების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №84/ნ 6 მარტი 2017 16:36:22
22
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ 2010 წლის 4 თებერვლის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ 13 აგვისტო 2018 17:32:49
23
"სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მინისტრის 2009 წლის 22 აპრილის ბრძანება №227 19 აგვისტო 2016 16:54:37
24
სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დებულება 13 აგვისტო 2018 18:7:31
25
"ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N19/ნ 23 იანვარი 2018 11:28:49
26
"საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" 13 აგვისტო 2018 17:54:33
27
საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ 28 მაისი 2020 17:9:24
28
საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ 28 მაისი 2020 17:12:12
29
"საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო წლისა და არდადეგების დაწყებისა და დასრულების თარიღების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №84/ნ 23 იანვარი 2018 11:36:17
30
"ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბერი №120/ნ ბრძანება 8 თებერვალი 2018 11:56:33
31
"საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის ბრძანება №65/ნ-ის დანართი 13 აგვისტო 2018 17:43:6
32
საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ 17 სექტემბერი 2020 14:39:11
33
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანება N3 17 სექტემბერი 2020 14:39:46
34
აკრედიტაციის სტანდარტები 17 სექტემბერი 2020 14:40:11
35
ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ ბრძანება N 69ნ 17 სექტემბერი 2020 14:40:40
36
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო (დანართი 1) 17 სექტემბერი 2020 14:41:1
37
სწავლის სფეროების კლასიფიკატორი (დანართი 2) 17 სექტემბერი 2020 14:41:22
38
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ, 2010 წლის 4 თებერვალი ქ. თბილისი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ) 9 ნოემბერი 2020 21:46:53
39
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №19/ნ 2011 წლის 18 თებერვალი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ 9 ნოემბერი 2020 21:51:47
40
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება N46/ნ 6 მარტი 2019 წელი პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ 9 ნოემბერი 2020 21:53:25
41
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №65/ნ,2011 წლის 4 მაისი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ 9 ნოემბერი 2020 21:48:56
42
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის გზით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ 9 ნოემბერი 2020 22:6:30
43
„საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №98/ნ ბრძანება. 9 ნოემბერი 2020 21:58:4
44
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №99/ნ, 2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ. თბილისი (საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ 9 ნოემბერი 2020 21:44:20
45
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №127/ნ 2011 წლის 22 ივლისი (საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ) 9 ნოემბერი 2020 21:59:3
46
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №152/ნ 2013 წლის 27 სექტემბერი "პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე" 9 ნოემბერი 2020 21:59:47
47
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №227 2009 წლის 22 აპრილი სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ 9 ნოემბერი 2020 22:0:28
48
„დოკუმენტის აპოსტილითდამოწმების წესის დამტკიცების შესახებ“საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 14 ივლისის №404 ბრძანებულება. 9 ნოემბერი 2020 22:1:2
49
დიპლომის და მისი დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ მინისტრის ბრძანება N99ნ 25 ნოემბერი 2020 21:59:41
50
საქართველოს მთავრობის N131 დადგენილება 25 ნოემბერი 2020 22:0:5
51
საქართველოს მთავრობის N459 დადგენილება 25 ნოემბერი 2020 22:0:29
52
მთავრობის დადგენილება - უფლების მოპოვების წესი და პირობები 1 დეკემბერი 2020 11:43:45
53
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანება N1067 1 დეკემბერი 2020 15:13:11
54
უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის ფორმის შესახებ ბრძანებაN126ნ 1 დეკემბერი 2020 15:21:8
55
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N126/ნ 1 დეკემბერი 2020 15:25:51
56
საქართველოს მთავრობის N130 დადგენილება 3 დეკემბერი 2020 11:28:52