შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაციის სახელწოდება საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
კვალიფიკაციის დონე პირველი ციკლი - მე-6 დონე
სწავლის საფეხური ბაკალავრიატი
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0312 პოლიტიკის მეცნიერებები და მოქალაქეობრიობის საფუძვლები
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 240
განხორციელების ადგილი შატილის ქ. №4; ქ. თბილისი, 0178, საქართველო
გადაწყვეტილება პოზიტიური
ძალაშია თარიღიდან 24 მაისი 2021
ძალაშია თარიღამდე 24 მაისი 2028
გადაწყვეტილების თარიღი 24 მაისი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 480116
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი