FAQ

შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

უსდ-ს სახელწოდება შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი
გადაწყვეტილება ნეგატიური
სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა წარმოებამდე 450
სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა წარმოების შემდეგ 450
ძალაშია თარიღიდან 2 აგვისტო 2023
გადაწყვეტილების თარიღი 2 აგვისტო 2023
გადაწყვეტილების ნომერი 957691
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი