შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა ავტორიზაცია 1 წელში რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის პირობით
სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა წარმოებამდე 1200
სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა წარმოების შემდეგ 2100
ძალაშია თარიღიდან 2 ივნისი 2021
ძალაშია თარიღამდე 2 ივნისი 2027
გადაწყვეტილების თარიღი 16 ივნისი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 583081
დასკვნა დასკვნა
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი