შპს - ევროპის უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება შპს - ევროპის უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება დიპლომირებული მედიკოსი
კვალიფიკაციის სახელწოდება დიპლომირებული მედიკოსი
კვალიფიკაციის დონე მეორე ციკლი - მე-7 დონე
სწავლის საფეხური დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0912 მედიცინა
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 360
განხორციელების ადგილი სარაჯიშვილის ქ. N 17 თბილისი, 0189, საქართველო
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა აკრედიტაცია რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის პირობით
პირობის ან შეზღუდვის ვადა 1 წელი
ძალაშია თარიღიდან 16 ივნისი 2021
ძალაშია თარიღამდე 16 ივნისი 2025
გადაწყვეტილების თარიღი 30 ივნისი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 654207
დასკვნა დასკვნა
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი