სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
გადაწყვეტილება პოზიტიური
სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა წარმოებამდე 3000
სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა წარმოების შემდეგ 3000
ძალაშია თარიღიდან 1 ივლისი 2021
ძალაშია თარიღამდე 1 ივლისი 2027
გადაწყვეტილების თარიღი 6 ივლისი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 679954
დასკვნა დასკვნა
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი