ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო სემინარია

უსდ-ს სახელწოდება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო სემინარია
გადაწყვეტილება პოზიტიური
სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა წარმოებამდე 57
სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა წარმოების შემდეგ 150
ძალაშია თარიღიდან 28 ივნისი 2021
ძალაშია თარიღამდე 28 ივნისი 2027
გადაწყვეტილების თარიღი 12 ივლისი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 701882
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი