ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაციის სახელწოდება საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
კვალიფიკაციის დონე პირველი ციკლი - მე-6 დონე
სწავლის საფეხური ბაკალავრიატი
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0312 პოლიტიკის მეცნიერებები და მოქალაქეობრიობის საფუძვლები
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 240
განხორციელების ადგილი ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის 53 ა, 0179
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა პირობითი აკრედიტაცია
პირობის ან შეზღუდვის ვადა 2 წელი
ძალაშია თარიღიდან 20 ივლისი 2021
ძალაშია თარიღამდე 20 ივლისი 2023
გადაწყვეტილების თარიღი 20 ივლისი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 726261
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი