შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება სამართალი
კვალიფიკაციის სახელწოდება სამართლის დოქტორი
კვალიფიკაციის დონე მესამე ციკლი - მე-8 დონე
სწავლის საფეხური დოქტორანტურა
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0421 სამართალი
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 45
განხორციელების ადგილი საქართველო, 0179, ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N25
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა აკრედიტაცია რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის და მონიტორინგის პირობით
პირობის ან შეზღუდვის ვადა მონიტორინგი - 1 წელი და 6 თვე, ანგარიში - 1 წელი
ძალაშია თარიღიდან 20 ივლისი 2021
ძალაშია თარიღამდე 20 ივლისი 2028
გადაწყვეტილების თარიღი 20 ივლისი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 728035
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი