ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო- სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ისტორია- გეოგრაფია-მოქალაქეობა)
კვალიფიკაციის სახელწოდება განათლების მაგისტრი (საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებელი ისტორიაში, გეოგრაფიასა და მოქალაქეობაში)
კვალიფიკაციის დონე მეორე ციკლი - მე-7 დონე
სწავლის საფეხური მაგისტრატურა
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0114 მასწავლებლის მომზადება საგნობრივი სპეციალიზაციით
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 300
განხორციელების ადგილი ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 53 ა, 0179, საქართველო
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა აკრედიტაცია რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის პირობით
პირობის ან შეზღუდვის ვადა 1 წელი
ძალაშია თარიღიდან 3 აგვისტო 2021
ძალაშია თარიღამდე 21 ივლისი 2025
გადაწყვეტილების თარიღი 3 აგვისტო 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 765577
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი