ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, ქართული როგორც მეორე ენა)
კვალიფიკაციის სახელწოდება განათლების მაგისტრი (საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებელი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ინგლისურ ენასა და ქართულში, როგორც მეორე ენაში)
კვალიფიკაციის დონე მეორე ციკლი - მე-7 დონე
სწავლის საფეხური მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0114 მასწავლებლის მომზადება საგნობრივი სპეციალიზაციით
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 300
განხორციელების ადგილი ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი53 ა, 0179 საქართველო
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა პირობითი აკრედიტაცია
პირობის ან შეზღუდვის ვადა 2 წელი
ძალაშია თარიღიდან 27 ივლისი 2021
ძალაშია თარიღამდე 27 ივლისი 2023
გადაწყვეტილების თარიღი 10 აგვისტო 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 783533
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი