სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება ფარმაცია
კვალიფიკაციის სახელწოდება ფარმაციის დოქტორი
კვალიფიკაციის დონე მესამე ციკლი - მე-8 დონე
სწავლის საფეხური დოქტორანტურა
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0916 ფარმაცია
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 45
განხორციელების ადგილი ვაჟა-ფშაველას გამზირი N. 33, 0186 თბილისი, საქართველო.
ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამა არა
გადაწყვეტილება პოზიტიური
პირობა ან შეზღუდვა ვადა ხარვეზის გამოსასწორებლად
ძალაშია თარიღიდან 7 სექტემბერი 2021
ძალაშია თარიღამდე 11 ოქტომბერი 2026
გადაწყვეტილების თარიღი 7 სექტემბერი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 874410
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი