სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება სასურსათო პროდუქტთა ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
კვალიფიკაციის სახელწოდება სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი
კვალიფიკაციის დონე პირველი ციკლი - მე-6 დონე
სწავლის საფეხური ბაკალავრიატი
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0721 სურსათის გადამუშავება
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 240
განხორციელების ადგილი საქართველო,ქუთაისი,თამარ მეფის #59
ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამა არა
გადაწყვეტილება პოზიტიური
პირობა ან შეზღუდვა ვადა ხარვეზის გამოსასწორებლად
ძალაშია თარიღიდან 7 სექტემბერი 2021
ძალაშია თარიღამდე 2 მაისი 2026
გადაწყვეტილების თარიღი 7 სექტემბერი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 874412
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი