სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება მოდის დიზაინი და ტექნოლოგია
კვალიფიკაციის სახელწოდება საინჟინრო ტექნოლოგიის ბაკალავრი
კვალიფიკაციის დონე პირველი ციკლი - მე-6 დონე
სწავლის საფეხური ბაკალავრიატი
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0723 ტექსტილი (ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და ტყავი)
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 240
განხორციელების ადგილი საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის #59
ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამა არა
გადაწყვეტილება პოზიტიური
პირობა ან შეზღუდვა ვადა ხარვეზის გამოსასწორებლად
ძალაშია თარიღიდან 7 სექტემბერი 2021
ძალაშია თარიღამდე 26 მარტი 2023
გადაწყვეტილების თარიღი 7 სექტემბერი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 874414
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი