შპს - ქუთაისის უნივერისტეტი

უსდ-ს სახელწოდება შპს - ქუთაისის უნივერისტეტი
პროგრამის სახელწოდება საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი
კვალიფიკაციის სახელწოდება ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საბუღალტრო აღრიცხვაში
კვალიფიკაციის დონე მეორე ციკლი - მე-7 დონე
სწავლის საფეხური მაგისტრატურა
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0411 საბუღალტრო აღრიცხვა და დაბეგვრა
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 120
განხორციელების ადგილი საქართველო, ქუთაისი, 4600, აკ. წერეთლის ქ. №13
ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამა არა
გადაწყვეტილება პოზიტიური
პირობა ან შეზღუდვა ვადა ხარვეზის გამოსასწორებლად
ძალაშია თარიღიდან 10 სექტემბერი 2021
ძალაშია თარიღამდე 10 აგვისტო 2022
გადაწყვეტილების თარიღი 10 სექტემბერი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 890033
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი