სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
საბჭო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭო
ცვლილების დასახელება ტექნიკური ხასიათის ცვლილების შეტანა
ძალაშია თარიღიდან 10 სექტემბერი 2021
გადაწყვეტილების თარიღი 10 სექტემბერი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 890022
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი