შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება ციფრული მარკეტინგი
კვალიფიკაციის სახელწოდება მარკეტინგის ბაკალავრი
კვალიფიკაციის დონე პირველი ციკლი - მე-6 დონე
სწავლის საფეხური ბაკალავრიატი
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0414 მარკეტინგი და რეკლამა
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 240
განხორციელების ადგილი ჭავჭავაძის გამზ., #82, თბილისი, 0162, საქართველო
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა აკრედიტაცია რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის პირობით
პირობის ან შეზღუდვის ვადა 1 წელი
ძალაშია თარიღიდან 14 სექტემბერი 2021
ძალაშია თარიღამდე 15 სექტემბერი 2025
გადაწყვეტილების თარიღი 13 სექტემბერი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 906385
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი