შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები
კვალიფიკაციის სახელწოდება სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი
კვალიფიკაციის დონე მესამე ციკლი - მე-8 დონე
სწავლის საფეხური დოქტორანტურა
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013)
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 45
განხორციელების ადგილი კახა ბენდუქიძის კამპუსი, დავით აღმაშნებლის ხეივანი N 240,თბილისი 0159, საქართველო
ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამა არა
გადაწყვეტილება პოზიტიური
პირობა ან შეზღუდვა ვადა ხარვეზის გამოსასწორებლად
ძალაშია თარიღიდან 14 სექტემბერი 2021
ძალაშია თარიღამდე 25 მაისი 2025
გადაწყვეტილების თარიღი 13 სექტემბერი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 906389
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი