სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გადაწყვეტილება პოზიტიური
ძალაშია თარიღიდან 16 სექტემბერი 2021
გადაწყვეტილების თარიღი 16 სექტემბერი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 933530
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი