სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება ბიზნესის ადმინისტრირება და სპორტის მენეჯმენტი
კვალიფიკაციის სახელწოდება ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში
კვალიფიკაციის დონე პირველი ციკლი - მე-6 დონე
სწავლის საფეხური ბაკალავრიატი
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0413 მენეჯმენტი და ადმინისტრირება
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 240
განხორციელების ადგილი ი.ჭავჭავაძის გამზირი N 49, ქ.თბილისი, 0162, საქართველო. ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N26, ქ. თბილისი, 0186, საქართველო.
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა პირობითი აკრედიტაცია
პირობის ან შეზღუდვის ვადა 2 წელი
ძალაშია თარიღიდან 6 დეკემბერი 2021
ძალაშია თარიღამდე 6 დეკემბერი 2023
გადაწყვეტილების თარიღი 6 დეკემბერი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 1315323
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი