სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
კვალიფიკაციის სახელწოდება განათლების მაგისტრი
კვალიფიკაციის დონე მეორე ციკლი - მე-7 დონე
სწავლის საფეხური მაგისტრატურა
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0114 მასწავლებლის მომზადება საგნობრივი სპეციალიზაციით
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 300
განხორციელების ადგილი ჯანაშიას ქუჩა #14, ზუგდიდი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, 2100 საქართველო
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა აკრედიტაცია რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის პირობით
პირობის ან შეზღუდვის ვადა 1 წელი
ძალაშია თარიღიდან 21 დეკემბერი 2021
ძალაშია თარიღამდე 7 დეკემბერი 2028
გადაწყვეტილების თარიღი 21 დეკემბერი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 1398792
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი