ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება განათლება
კვალიფიკაციის სახელწოდება განათლების მეცნიერებების დოქტორი
კვალიფიკაციის დონე მესამე ციკლი - მე-8 დონე
სწავლის საფეხური დოქტორანტურა
პროგრამის ენა ინგლისური
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0111 განათლების მეცნიერება
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 180
განხორციელების ადგილი ნოდარ ბოხუას11, 0159, თბილისი, საქართველო
გადაწყვეტილება ნეგატიური
ძალაშია თარიღიდან 27 აპრილი 2021
გადაწყვეტილების თარიღი 27 აპრილი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 416097
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი