სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება ბიოლოგია
კვალიფიკაციის სახელწოდება ბიოლოგიის ბაკალავრი
კვალიფიკაციის დონე პირველი ციკლი - მე-6 დონე
სწავლის საფეხური ბაკალავრიატი
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0511 ბიოლოგია
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 240
განხორციელების ადგილი საქართველო, ქ. თელავი, 2200, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა N1, სასწავლო კორპუსი N1
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა აკრედიტაცია რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის პირობით
პირობის ან შეზღუდვის ვადა 1 წელი
ძალაშია თარიღიდან 13 აპრილი 2021
ძალაშია თარიღამდე 13 აპრილი 2028
გადაწყვეტილების თარიღი 13 აპრილი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 352763
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი