სახელმძღვანელო დოკუმენტები

ქალაქ ბრიუსელში, 2017 წლის 22 მაისს ჩატარებულ 3541-ე შეხვედრაზე ევროსაბჭოს მიერ  მიღებული რეკომედაცია, ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოებში კვალიფიკაციების შესახებ ინფრომაციის სათანადოდ ასახვის შესახებ.

 

სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და დანერგვა
 პრაქტიკული სახელმძღვანელო
 დოქტ. დეკლან კენედი
 სახელმძღვანელო ითარგმნა პროგრამა Erasmus+ ის დაფინანსებით

 

განათლების მიმართულებების ჩამონათვალის (ISCED-F) დეტალური სფეროს განმარტებები (ინგლისურ ენაზე)

განათლების მიმართულებების ჩამონათვალის (ISCED-F) დეტალური სფეროს განმარტებები (ქართულ ენაზე) 

განათლების საერთაშორისო  კლასიფიკატორი (ISCED-2013)  (ქართულ ენაზე)

განათლების საერთაშორისო  კლასიფიკატორი (ISCED-2013) (ინგლისურ ენაზე)

დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი  (ISCO-08) (ქართულ ენაზე)

დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO-08) (ინგლისურ ენაზე)

 

კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემა
სახელმძღვანელო 
სახელმძღვანელო ითარგმნა Erasmus+ ეროვნული ოფისის მხარდაჭერით

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონის აღმწერებთან პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის, პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების სწავლის შედეგების შესაბამისობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია