პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატება

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას ან ზოგადსაგანმანათლებლო/უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელსაც მოპოვებული აქვს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლება, შეუძლია წლის ნებისმიერ დროს პროგრამის დამატების განაცხადის წარდგენის გზით დაიმატოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებად განიხილება შემთხვევა, როდესაც პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მქონე დაწესებულება ითხოვს იმ პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვებას, რომლის განხორციელების უფლებაც არ
აქვს მოპოვებული, ან იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვება
სხვა მუნიციპალიტეტში ან იმისგან განსხვავებულ ენაზე, რომლის განხორციელების უფლებაც უკვე აქვს
მოპოვებული

საფასური ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ თითოეული პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის დამატებისათვის შეადგენს 2,502.00 ლარს მივლინების საჭიროების გარეშე, ხოლო მივლინების
საჭიროების შემთხვევაში - 4,054.00 ლარს.

საფასური პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ თითოეული პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებისათვის შეადგენს 2,229.00 ლარს მივლინების საჭიროების გარეშე,
ხოლო მივლინების საჭიროების შემთხვევაში - 3,272.00 ლარს.

საფასური უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ თითოეული პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებისათვის შეადგენს 2,570.00 ლარს მივლინების საჭიროების გარეშე,
ხოლო მივლინების საჭიროების შემთხვევაში - 4,122.00 ლარს.

 

პროგრამის დამატებაზე ადმინისტრაციული წარმოების ვადა შეადგენს 90 კალენდარულ დღეს. 

განაცხადი - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

ექსპერტთა დასკვნა - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ


საფასურის გადახდა ხორციელდება ცენტრის ანგარიშზე:
ხაზინაში თანხების ჩარიცხვისათვის საჭირო რეკვიზიტები:
მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი - TRESGE22
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 707637113 (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური).