საბჭო

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს შემადგენლობა

 

 


მარიამ ქუჩულორია - ა(ა)იპ - ევროპული ბიზნეს ასოციაციიის გენერალური დირექტორის მოადგილე, საბჭოს თავმჯდომარე;
 

თამაზ ბახტაძე - სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს კოორდინატორი (პროფესიული განათლების) - საბჭოს წევრი;
 

გიორგი გამყრელიძე - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის შრომის ბაზრის ანალიზის სამმართველოს უფროსი - საბჭოს წევრი;
 

გიორგი ვეკუა - სსკ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ბიზნესისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი - საბჭოს წევრი;
 

მარიკა ზაქარეიშვილი - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროექტის -,,კერძო სექტორის ჩართულობა პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის სისტემაში სამხრეთ კავკასიაში“ ექსპერტი, საბჭოს მდივანი;

 
თორნიკე თოხაძე - ა(ა)იპ - საქართველოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ასოციაციის პრეზედენტი - საბჭოს წევრი;
 

ნათია კვიციანი - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) პროგრამების ადგილობრივი კოორდინატორი - საბჭოს წევრი;

 
ნატო მებურიშვილი - სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხარისხის განვითარების სამმართველოს უფროსი - საბჭოს წევრი;

 
ნიკოლოზ მესხიშვილი - პროფესიული განათლების ექსპერტი - საბჭოს წევრი;
 

თამარ ჯაფარიძე - სსიპ-ის აწარმოე საქართველოში ინვერსტორებთან ურთიერთობის მენეჯერი - საბჭოს წევრი;
 

თორნიკე ჯობავა - სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს "ციფრული უნარების განვითარების" პროგრამის კოორდინატორი - საბჭოს წევრი.

 

 

"პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების მიზნით საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2019 წლის 10 ოქტომბრის N409 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2019 წლის 10 ოქტომბრის N409 ბრძანება

საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2020 წლის 9 ივლისის N148 ბრძანება

საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2020 წლის 16 სექტემბრის N198 ბრძანება

საბჭო - შემადგენლობა და უფლებამოსილება