ცხადდება კონკურსი საბჭოების წევრობის კანდიდატთა შესარჩევად!

2 დეკემბერი 2020

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოების წევრობის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით. 

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება N1110458

 

 

კონკურსი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების კანდიდატურათა შესარჩევად 

კონკურსი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების კანდიდატურათა შესარჩევად 

კონკურსი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრების კანდიდატურათა შესარჩევად 

კონკურსი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების კანდიდატურათა შესარჩევად 

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების  საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ - https://eqe.ge/res/docs/65_brdzaneba_matsne-1320588-20.pdf 

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის  დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ - https://eqe.ge/res/docs/20200217155807%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf 

 

დანართი 1

დანართი 2