ხატია ცირამუა

სახელი გვარი
ხატია ცირამუა
დაგეგმვის კვლევის და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

ხატია ცირამუა ფლობს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის საჯარო პოლიტიკის მაგისტრის ხარისხს მართვის სპეციალიზაციით. 2017 წლიდან არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი. მას გავლილი აქვს ორგანიზაციული მართვის პროფესიული პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და 30 მეტი მოკლე კურსი საქართველოსა და ევროპის ქვეყნებში. მისი პროფესიული ინტერესის სფეროა განათლების ინტერნაციონალიზაცია, ფორმალური და არაფორმალური ზრდასრულთა განათლება, დასაქმების პოლიტიკა და შრომითი მიგრაცია.
ხატია ცირამუას აქვს საჯარო და არასამთავრობო სექტორში მუშაობის 13 წლიანი გამოცდილება. 2019 წელს ხატია ცირამუა მუშაოდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში. იგი კოორდინაციას უწევდა პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამას. 2019 წლიდან ხატია ცირამუა მუშაობს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში სხვადასხვა პოზიციაზე. 2019-2020 წლებში იგი კოორიდინაციას უწევდა გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ დაფინანსებულ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავდა პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის გარე ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარების ხელშეწყობას და ამ კუთხით ცენტრის ინსტიტუციურ გაძლიერებას. 2020 წელს ხატია ცირამუა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დაგეგმვის და ინტერნაციონალიზაციის სამმართველოს უფროსის მოვალეობას ასრულებდა. ამჟამად იგი არის დაგეგმვის, კვლევისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი. 
ხატია ცირამუას აქვს საერთაშორისო და ადგილობრივი დონორი ორგანოზაციების მიერ დაფინანსებული განათლების პროგრამების/პროექტების მართვის მრავალწლიანი გამოცდილება. ხატია ცირამუა აქტიურად არის ჩართული საზოგადოებრივ საქმიანობაში. იგი არის განათლების საერთაშორისო ცენტრის კურსდამთავრებულთა ასოციაციის და ამერიკის საელჩოს გაცვლითი პროგრამების კურსდამთავრებულთა ასოციაციის წევრი. 2014 წლიდან იგი არჩეულია საქართველოში მშვიდობის კორპუსის ორგანიზაციული განვითარების პროგრამის მრჩეველთა საბჭოს წევრად. იგი არის რამდენიმე საზოგადოებრივი ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი, რომელიც ხელს უწყობს განათლების ხელმისაწვდომობას საქართველოს რეგიონებში. ხატია ცირამუა მოწვეულ კონსულტანტად თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
ხატია ცირამუა ფლობს ინგლისურ, ფრანგულ და რუსულ ენებს.