გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გენდერის კვლევის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 13 3 თებ 2015
სსიპ - პროფესიულ კოლეჯ თეთნულდის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 4 4 თებ 2015
შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ Natali academy-ის ავტორიზაციის შესახებ 3 4 თებ 2015
შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავლის ავტორიზაციის შესახებ 2 4 თებ 2015
„შპს - ინტერბიზნესის აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 10 მაისის №169 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 1 4 თებ 2015
შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმის ავტორიზაციის შესახებ 2 5 თებ 2015
შპს სასწავლო ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუს გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1 5 თებ 2015
შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 20 3 თებ 2015
შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ოპერაციების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 19 3 თებ 2015
შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 18 3 თებ 2015
შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 17 3 თებ 2015
შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 16 3 თებ 2015