გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
შპს თბილისი სთავისუფალი უნივერსიტეტის,,კომპიუტერულიმეცნიერებისადამათემატიკის" ს აბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 8551 18 იან 2021
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „კულტურისა და მედიის სოციოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 8750 18 იან 2021
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სამართლის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 5464 18 იან 2021
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 5463 18 იან 2021
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 5462 18 იან 2021
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ოკუპაციური თერაპიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 5461 18 იან 2021
“სსიპ - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის „საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და ტექნოლოგიების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ” საგანმანათლებლო პროგარემის აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 26 ოქტომბრის №1038166 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1243371 30 დეკ 2020
“სსიპ - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის „საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და ტექნოლოგიების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ” საგანმანათლებლო პროგარემის აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 26 ოქტომბრის №1037986 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1243370 30 დეკ 2020
„სსიპ - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის“საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 26 ოქტომბრის №1037786 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1243369 30 დეკ 2020
შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის „შენობის სისტემების ინჟინერიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №243 გადაწყვეტილების დანართსა და №67 სხ დომის ოქმის მესამე ნაწილში დაფიქსირებულ მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება 1243306 30 დეკ 2020
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 05 მარტის №15 სხდომის ოქმის მეოთხე ნაწილში: შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის“ საბაკალავრო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება 1243304 30 დეკ 2020
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 28 მარტის №20 სხდომის ოქმის მესამე ნაწილში: შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „ჟურნალისტიკის“ საბაკალავრო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორება 1243303 30 დეკ 2020