გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ - კოლეჯი „იბერიასთვის“ „თმის სტილისტის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ 362716 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯი „იბერიასთვის“ „ელექტროობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ 362715 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯი „იბერიასთვის“ „სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ 362714 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯი „იბერიასთვის“ „ფილამწყობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ 362712 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯი „იბერიასთვის“ „მეხილეობა-მეჩაიეობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ 362710 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯი „იბერიასთვის“ „კომპიუტერული ქსელი და სისტემების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ 362704 15 აპრ 2021
სსიპ - კოლეჯი „იბერიასთვის“ „ინფორმაციის ტექნოლოგიის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ 362707 15 აპრ 2021
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ბიოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 352763 13 აპრ 2021
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 348535 13 აპრ 2021
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,ინფორმაციული სისტემების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 348478 13 აპრ 2021
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ავტორიზაციის პირობების შესრულების შემოწმების მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 340271 8 აპრ 2021
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ავტორიზაციის პირობების შესრულების შემოწმების მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 340271 8 აპრ 2021