გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის თაობაზე 331110 7 აპრ 2021
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის თაობაზე 331102 7 აპრ 2021
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თაობაზე 331068 7 აპრ 2021
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 320273 5 აპრ 2021
შპს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ 320271 5 აპრ 2021
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ფიზიკური მედიცინის და სამედიცინო რეაბილიტაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 318965 2 აპრ 2021
შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „კომპიუტერული მეცნიერებების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 318909 2 აპრ 2021
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სატრანსპორტო - ლოგისტიკური სისტემების ორგანიზაციის და მართვის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციის მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე 318812 2 აპრ 2021
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „კომპიუტერული მეცნიერებების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 318782 2 აპრ 2021
შპს - საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA-ისთვის „საბაჟო საქმის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ 303302 30 მარ 2021
შპს - საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA-ისთვის „ლოგისტიკის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ 303300 30 მარ 2021
სსიპ - კოლეჯი „თეთნულდში“ „სატყეო საქმის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 303298 30 მარ 2021