გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯში „მეფუტკრეობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1208058 17 დეკ 2020
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯში „მებოსტნეობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1208057 17 დეკ 2020
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯში „სამკერვალო წარმოების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1208056 17 დეკ 2020
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯში „მეხილეობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1208060 17 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯი „მოდუსში“ „კომპიუტერული ქსელი და სისტემების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1208061 17 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯი „მოდუსში“ „მებაღეობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1208062 17 დეკ 2020
შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის "მენეჯმენტის" ინგლისურენოვანი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პ როგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1192975 11 დეკ 2020
შპს საქართველოს უნივერსიტეტის "წმინდა და გამოყენებითი მათემატიკის" სამაგისტროსაგანმ ანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1193299 11 დეკ 2020
შპს აღმოსავლეთ - დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტის "დიპლომირებული მედიკოსის" (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციის მინ იჭებაზე უარის თქმის შესახებ 1193517 11 დეკ 2020
შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ,,სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1193007 11 დეკ 2020
შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ,,სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1192973 11 დეკ 2020
ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ,,ქიმიის” საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1192846 11 დეკ 2020