გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 291512 26 მარ 2021
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სამართალმცოდნეობის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 291510 26 მარ 2021
სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 291499 26 მარ 2021
შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის „სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 291445 26 მარ 2021
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 291447 26 მარ 2021
შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 291500 26 მარ 2021
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,საინჟინრო ფიზიკის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 285935 25 მარ 2021
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,საინჟინრო ფიზიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 285934 25 მარ 2021
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 285831 25 მარ 2021
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 285795 25 მარ 2021
შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 274700 23 მარ 2021
ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედი ტაციის შესახებ 274699 23 მარ 2021