გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის "ფარმაციის" საბაკალა ვრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის თაობაზე 1046700 28 ოქტ 2020
„შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის "მედიცინის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თაობაზე“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 25 სექტემბრის №896840 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1039184 26 ოქტ 2020
„სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის “რეაბილიტაციაში მრჩევლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 02 ოქტომბრის №936798 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1038931 26 ოქტ 2020
„შპს საქართველოს უნივერსიტეტის „ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 02 ოქტომბრის №936797 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1038548 26 ოქტ 2020
„სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბირთვულ ინჟინერიაში“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის თაობაზე“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 02 ოქტომბრის №936796 გადაწყვეტილებაში 1038543 26 ოქტ 2020
სსიპ - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის „საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და ტექნოლოგიების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1038166 26 ოქტ 2020
სსიპ - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1037986 26 ოქტ 2020
სსიპ - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის“საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1037786 26 ოქტ 2020
შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის „ბიოსამედიცინო და ჯანდაცვითი მეცნიერებების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1019392 21 ოქტ 2020
ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ-აბუსერისძის სახელობის სასწავლოუნივერს იტეტის “მასწავლებლის მომზადების” საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამი ს პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 1019978 21 ოქტ 2020
შპს წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ 389 13 დეკ 2011
"შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის "საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტის)“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ" საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 24 სექტემბრის N 890136 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 1006833 19 ოქტ 2020