გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „პროფესიული განათლება და ადამიანური რესურსების განვითარების” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 1243300 30 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯი „ფაზისში“ „სასტუმრო მომსახურების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1236672 29 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯი „ფაზისში“ „შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1236671 29 დეკ 2020
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში „აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1236670 29 დეკ 2020
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში „კომპიუტერული ქსელი და სისტემების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1236669 29 დეკ 2020
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში „საფინანსო სერვისების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1236668 29 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯი „ბლექსიში“ „კონდიტერიის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1236667 29 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯი „ბლექსიში“ „სასტუმრო მომსახურების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1236666 29 დეკ 2020
სსიპ - კოლეჯი „ბლექსიში“ „კომპიუტერული ქსელი და სისტემების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1236664 29 დეკ 2020
შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მენეჯმენტის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციის გაუქმების თაობაზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებ ის შეწყვეტის თაობაზე 1232001 25 დეკ 2020
შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „ფინანსების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პ როგრამისთვის აკრედიტაციის გაუქმების თაობაზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე 1231999 25 დეკ 2020
ა(ა)იპ-ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ,,მედიცინის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრ ედიტაციის შესახებ 1231998 25 დეკ 2020