გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ - კოლეჯი „თეთნულდში“ „სამკერვალო წარმოების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 303294 30 მარ 2021
სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში „ფერმერობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 303292 30 მარ 2021
სსიპ კოლეჯი „ბლექსის“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 30 ივლისის №138 გადაწყვეტილებაში ცვ ლილების შეტანის შესახებ 303288 30 მარ 2021
სსიპ - სოხუმის სახელმწიფოუნივერსიტეტის „მყარი სხეულების ფიზიკის“ სადოქტორო საგანმა ნათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციის გაუქმების თაობაზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე 303278 30 მარ 2021
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ფარმაციის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 303281 30 მარ 2021
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ფარმაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 303280 30 მარ 2021
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის “ინფორმატიკის“ (რუსულენოვანი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 303282 30 მარ 2021
შპს - გრიგოლ ხანძთელის ეროვნული სკოლის ავტორიზაციის შესახებ 143 30 მარ 2021
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სამართლის" სამაგისტრო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ 291514 26 მარ 2021
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 291513 26 მარ 2021
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 291512 26 მარ 2021
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სამართალმცოდნეობის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 291510 26 მარ 2021