გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ქიმიისა და სამკურნალო პრეპარატების ექსპერტიზის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 15 3 თებ 2015
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 14 3 თებ 2015
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერდიტეტის გენდერის კვლევის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 13 3 თებ 2015
შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 12 21 იან 2015
შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 11 21 იან 2015
შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 10 21 იან 2015
შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 9 21 იან 2015
შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 8 21 იან 2015
შპს საქართველოს უნივერსიტეტის კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 7 21 იან 2015
შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 6 21 იან 2015
შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 5 21 იან 2015
შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 4 21 იან 2015