შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი ”გეომედი”

უსდ-ს სახელწოდება შპს - სასწავლო უნივერსიტეტი ”გეომედი”
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა ავტორიზაცია 2 წლის ვადით სტუდენტთა მიღების შეზღუდვის პირობით
სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა წარმოებამდე 2100
სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა წარმოების შემდეგ 2100
ძალაშია თარიღიდან 22 ივნისი 2021
ძალაშია თარიღამდე 22 ივნისი 2027
გადაწყვეტილების თარიღი 6 ივლისი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 679985
დასკვნა დასკვნა
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი