შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება მედიცინა
კვალიფიკაციის სახელწოდება დიპლომირებული მედიკოსი
კვალიფიკაციის დონე მეორე ციკლი - მე-7 დონე
სწავლის საფეხური დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0912 მედიცინა
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 360
განხორციელების ადგილი ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25, თბილისი, 0179, საქართველო
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა პირობითი აკრედიტაცია
პირობის ან შეზღუდვის ვადა 2 წელი
ძალაშია თარიღიდან 29 ივნისი 2021
ძალაშია თარიღამდე 29 ივნისი 2023
გადაწყვეტილების თარიღი 13 ივლისი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 706151
დასკვნა დასკვნა
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი