სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება სურსათის მეცნიერება და ტექნოლოგია
კვალიფიკაციის სახელწოდება სასურსათო ტექნოლოგიის დოქტორი
კვალიფიკაციის დონე მესამე ციკლი - მე-8 დონე
სწავლის საფეხური დოქტორანტურა
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0721 სურსათის გადამუშავება
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 50
განხორციელების ადგილი საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის #59
ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამა არა
გადაწყვეტილება პოზიტიური
პირობა ან შეზღუდვა ვადა ხარვეზის გამოსასწორებლად
ძალაშია თარიღიდან 7 სექტემბერი 2021
ძალაშია თარიღამდე 27 ნოემბერი 2023
გადაწყვეტილების თარიღი 7 სექტემბერი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 874415
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი