სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უსდ-ს სახელწოდება სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროგრამის სახელწოდება განათლების მეცნიერებები
კვალიფიკაციის სახელწოდება განათლების მეცნიერებების მაგისტრი
კვალიფიკაციის დონე მეორე ციკლი - მე-7 დონე
სწავლის საფეხური მაგისტრატურა
პროგრამის ენა ქართული
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –2013) 0111 განათლების მეცნიერება
ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 120
განხორციელების ადგილი თამარ მეფის ქ., No59; ქალაქი ქუთაისი, სასწავლო კორპუსი No2, 4600, საქართველო
გადაწყვეტილება პოზიტიური პირობებით ან შეზღუდვებით
პირობა ან შეზღუდვა აკრედიტაცია რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის პირობით
პირობის ან შეზღუდვის ვადა 1 წელი
ძალაშია თარიღიდან 14 სექტემბერი 2021
ძალაშია თარიღამდე 15 სექტემბერი 2025
გადაწყვეტილების თარიღი 13 სექტემბერი 2021
გადაწყვეტილების ნომერი 906387
დასკვნა დასკვნა
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება
ოქმი ოქმი