საჯარო განხილვა

საჯარო განხილვის მიზანს წარმოადგენს საბჭოს, სამუშაო ჯგუფის ან გარე ინიციატორის მიერ ცენტრში წარდგენილი პროექტის განხილვის პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართვა და რეკომენდაციების მიღება. დოკუმენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან მინიმუმ 2 კვირის და არა უმეტეს 1 თვის ვადაში ინიშნება საჯარო განხილვა.


1. არქიტექტურის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი   -   რეკომენდაციების მიღების პერიოდი 28.11.2019-.05.12.2019

2. ტურიზმის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი - რეკომენდაციების მიღების პერიოდი 25.10.2019-08.11.2019 

3. სამართლის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი - რეკომენდაციების მიღების პერიოდი 01.11.2019-15.11.2019

4. სკოლამდელი განათლების მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი   -   რეკომენდაციების მიღების პერიოდი  03.06.2020 - 17.06.2020

5. მენეჯმენტის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი   -   რეკომენდაციების მიღების პერიოდი  01.07.2020 - 21.07.2020

6. ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების დარგობრივი მახასაითებელი - რეკომენდაციების მიღების პეროდი  20.08.2020 - 11.09.2020

7. სოციალური მუშაობის დარგობრივი მახასიათებელი - -რეკომენდაციების მიღების პეროდი  24.08.2020 - 11.09.2020

8. ტურიზმის დარგობრივი მახასიათებელი -  რეკომენდაციების მიღების პეროდი 24.08.2020 - 11.09.2020

9. შენობის სისტემების ინჟინერიის დარგობრივი მახასიათებელი   -  რეკომენდაციების მიღების პეროდი 14.09.2020 - 30.09.2020

10. ისტორიის დარგობრივი მახასიათებელი.docx 28.05.2021-15.06.2021

11. ენის დაუფლების დარგობრივი მახასიათებელი.docxრეკომენდაციების მიღების პერიოდი 02.06.2021-16.06.2021

12. არქეოლოგია დარგობრივი მახასიათებელი.docx წინადადებების მიღების ვადა  03.06.2021-21.06.2021

13. ქართული ფილოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი.docx რეკომენდაციების მიღების პეროდი  07.06.2021-24.06.2021.

14. ფილოსოფიის დარგობრივი მახასიათებელი.docx რეკომენდაციების მიღების პერიოდი 07.06.2021-20.06.2021.

15. ენობის სისტემების ინჟინერიის დარგობრივი მახასიათებელი (საჯარო განხილვა).docx რეკომენდაციების მიღების პერიოდი 18.06.2021-02.07.2021.

16. ტურიზმის დარგობრივი მახასიათებელი [ საჯარო განხილვა].docx  რეკომენდაციების მიღების პერიოდი 24.06.2021-08.07.2021.

17. სოციალური მუშაობის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი, რეკომენდაციების მიღების პერიოდი 05.10.2021-19.10.2021 

18. ინფორმაციის და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების (ICTs)  უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი, რეკომენდაციების მიღების პერიოდი  15.10.2021-03.11.2021

19. სპეციალური განათლების (მასწავლებლის განათლება) უმაღლესი განათლების  დარგობრვი მახასიათებელი, რეკომენდაციების მიღების პერიოდი 15.11.2021-30.11.2021.

20. მენეჯმენტის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი, რეკომენდაციების მიღების პერიოდი 06.12.2021-21.12.202

 

საჯარო განხილვის შედეგად გადამუშავებული დარგობრივი მახასიათებლები

1. ტურიზმის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი
2. სამართლის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი 
3.არქიტექტურის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი