გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ავტორიზაციის პირობების შესრულების შემოწმების მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 933530 17 სექ 2021
შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის „სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები“ სადოქტორო საგანმანათლებლოპროგრამაზე მონიტორინგთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე 906389 13 სექ 2021
შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის "ციფრული მარკეტინგის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 906385 13 სექ 2021
სსიპ - აკაკი წერეთლი სახელმწიფო უნივერისტეტის „განათლების მეცნიერებების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამისაკრედიტაციის შესახებ 906387 13 სექ 2021
შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის „საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციულ ი წარმოების შეწყვეტის თაობაზე 890033 10 სექ 2021
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე აკრედიტაციის გაუქმების თაობაზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე საგანმანათლებლო პროგარემის აკრედიტაციის საბჭოს 2021 წლის 03 აგვისტოს №765578 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 890022 10 სექ 2021
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის პირობების შემოწმების მიზნით შექმნილი ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა 9 სექ 2021
შპს თბილისის თავისუფალი სკოლის ავტორიზაციის შესახებ 887121 9 სექ 2021
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სურსათის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე 874415 7 სექ 2021
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,მოდის დიზაინი და ტექნოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე 874414 7 სექ 2021
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სასურსათო პროდუქტთა ტექნოლოგია და ექსპერტიზის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე 874412 7 სექ 2021
სსიპ - საქართველოს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის „ფარმაციის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე 874410 7 სექ 2021