გადაწყვეტილებები

დასახელება გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „კავკასიონისთვის“ „ფარმაციის (სააფთიაქო)“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ 1125270 26 ნოე 2020
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „კავკასიონისთვის“ „ფარმაციის (სააფთიაქო)“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ 1125271 26 ნოე 2020
სსიპ - კოლეჯ „იბერიაში“ „მეხილეობა-მეჩაიეობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1125269 26 ნოე 2020
შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ „ამაგში“ „საექთნო საქმის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1125266 26 ნოე 2020
შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ „ამაგში“ „ფარმაციის (სააფთიაქო)“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1125262 26 ნოე 2020
სსიპ - კოლეჯ „აისში“ „მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ 1125261 26 ნოე 2020
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „დიპლომირებული სტომატოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1123324 25 ნოე 2020
სსიპ-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „მედიცინის“ (ინგლისურენოვანი) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1123323 25 ნოე 2020
„შპს - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის „ბიოსამედიცინო და ჯანდაცვითი მეცნიერებების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 21 ოქტომბრის №1019392 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1123237 25 ნოე 2020
„ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ-აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის “მასწავლებლის მომზადების” საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 21 ოქტომბრის №1019978 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 1123236 25 ნოე 2020
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი 10 ნოე 2020
შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის "საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 1076353 6 ნოე 2020